Algemene voorwaarden

logo-NL-BE

ALGEMENE VOORWAARDEN GlassBlunt.eu

Bij het gebruik van deze website "www.GlassBlunt.eu" en de eventuele aankoop van producten of diensten, gaat u automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

Alle producten op onze website zijn legaal in Nederland. Wij kunnen geen enkele informatie verstrekken over de juridische status van een product in een ander land. U aanvaardt de verantwoordelijkheid om u zelf te informeren over uw lokale wetten, import en aangepaste regelgeving voor het bestellen en bevestigt dat de invoer naar het land van de bestelde producten legaal is. Door het plaatsen van een bestelling bij GlassBlunt.eu gaat u akkoord met alle verantwoordelijkheden ten aanzien van de rechtmatigheid van de producten die aan u worden geleverd.

Alle informatie die door GlassBlunt.eu, via deze website, links naar of van andere websites of door haar medewerkers via de telefoon, e-mail of enige andere overdracht is puur voor educatieve en informatieve doeleinden. Dit mag nooit worden opgevat als een aanbeveling om een specifieke actie te ondernemen. Het gebruiken van de informatie voor illegale activiteiten is op eigen risico. GlassBlunt.eu kan niet garanderen dat de informatie op de website is up-to-date en accuraat is.

U als klant neemt zelf volledige verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel, schade, strafmaatregelen, gederfde winst of inkomsten, verlies van gebruik van het product of de apparatuur en eventuele verlies van eigendommen die kunnen voortvloeien uit de aankoop, het gebruik of misbruik van een product aangeschaft bij GlassBlunt.eu. GlassBlunt.eu, de eigenaars, vertegenwoordigers en medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de daden van haar klanten.

GlassBlunt.eu zet niet aan tot het illegaal gebruik van onze producten. Wij raden u aan om een juridisch adviseur te raadplegen indien u twijfels heeft.

Onze producten hebben geen medische waarde. De producten kunnen niet worden gebruikt als een geneesmiddel of als vervanging voor geneesmiddelen.

Alle illustraties zoals foto's, ontwerp, teksten en logo's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk commercieel gebruik van deze inhoud is ten strengste verboden zonder schriftelijke toestemming van GlassBlunt.eu.

Alle rechten voorbehouden.

Artikel 1. Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.       GlassBlunt.eu – Onderdeel van Bryan Brokke VOF gevestigd aan de Cas Oorthuyskade 394 (1087DP) Amsterdam.
2.       Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan GlassBlunt.eu de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten die GlassBlunt.eu afneemt.
3.       Consument: de persoon, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan GlassBlunt.eu de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van GlassBlunt.eu afneemt.
4.       Aanbod: Elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals GlassBlunt.eu die in haar catalogus, folders of anderszins aan de koper doet.
5.       Prijs: Prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld of bedongen worden.
6.       Zichttermijn: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroeping recht.
7.       Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
8.       Geschillencommissie: De geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
9.       GlassBlunt.eu: De webwinkel welke aan Bryan Brokke VOF toebehoort en welke via https://GlassBlunt.eu/ door Bryan Brokke VOF wordt geëxploiteerd.Artikel 2. Toepasselijkheid
1.    Onderhavige algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele (algemene) (leverings)voorwaarden van de koper van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van GlassBlunt.eu.
2.    Eventuele algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.    Op verzoek zal de koper een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.
4.    Wanneer door GlassBlunt.eu gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat GlassBlunt.eu onderhavige voorwaarden soepel toepast.
5.    Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met GlassBlunt.eu in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door GlassBlunt.eu vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten
1.    Alle aanbiedingen van GlassBlunt.eu zijn vrijblijvend.
2.    Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door GlassBlunt.eu. GlassBlunt.eu is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt GlassBlunt.eu dit gemotiveerd mede binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3.    Het plaatsen van een bestelling via de webshop op het webadres https://www.GlassBlunt.eul is voorbehouden aan personen van 18 jaar en ouder. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt of handelt met toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 4. Prijzen en betalingen
1.    Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of wettelijke regelingen of bepalingen. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn worden vermeld.
2.    Indien er een prijswijziging plaatsvindt dan heeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3.    Buiten de looptijd van overeenkomsten om behoudt GlassBlunt.eu zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4.    De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, overige belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5.    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt betaling door voorafgaande bijschrijving van het gehele bedrag op de rekening van GlassBlunt.eu of door contante betaling bij aflevering (betaling onder rembours). Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.
6.    In geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de koper zijn de vorderingen van GlassBlunt.eu op de koper en de verplichtingen van de koper jegens GlassBlunt.eu onmiddellijk opeisbaar.
7.    Alle betalingen strekken in de eerste plaats op de voldoening van de kosten, vervolgens op de voldoening van de opengevallen rente en tenslotte op de voldoening van de hoofdsom en de lopende rente. GlassBlunt.eu is gerechtigd, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. GlassBlunt.eu is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
8.    Indien de koper een bedrag vooruit betaald heeft en vervolgens de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 8 van artikel 7 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 5. Incassokosten en verzuim
1.    Indien de koper de overeengekomen prijs niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de koper zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens is de koper met ingang van deze datum tot aan de datum van algehele betaling over het uitstaande bedrag een contractuele rente van 1,5% per kalendermaand verschuldigd aan GlassBlunt.eu. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als volle maand gerekend.
2.    Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de koper. Ingeval de koper in gebreke is aan zijn (betalings)verplichtingen te voldoen, is de koper vergoeding verschuldigd van alle kosten die GlassBlunt.eu moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ’incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 37,00. Onder de incassokosten vallen de gemaakte kosten voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met de koper, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de vorderingen en alle overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van de koper te verkrijgen. Deze kosten staan los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigden c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten.

Artikel 6. Levering
1.      Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af groothandel of magazijn. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
2.    Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico en rekening van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
3.    Indien GlassBlunt.eu gegevens behoeft van de koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper alle benodigde gegevens aan GlassBlunt.eu ter beschikking heeft gesteld.
4.    Op voorraad zijnde producten worden door GlassBlunt.eu in beginsel binnen 7 dagen verstuurd. GlassBlunt.eu zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht GlassBlunt.eu de betaling inmiddels ontvangen hebben, dan zal GlassBlunt.eu per ommegaande de gedane betaling terugstorten.
5.    Indien GlassBlunt.eu een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt GlassBlunt.eu zich het recht voor de levering op te schorten.
6.    Wanneer een bestelling onder rembours verstuurd is en door de koper geweigerd is of niet afgehaald van het postkantoor zal GlassBlunt.eu de gemaakte rembours en administratie kosten verhalen op de opdrachtgever.

Artikel 7. Zichttermijn en herroepingrecht
1.    Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de koper de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij GlassBlunt.eu. De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
2.    Indien er sprake is van een koop op afstand in de zin van art. 7:46a sub b BW zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste veertien dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is derhalve pas definitief als veertien dagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.
3.    Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
4.    Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
5.    De consument kan haar herroepingrecht uitsluitend inroepen door GlassBlunt.eu binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst door of namens de consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen haar voornemen.
6.    Indien door de consument een beroep wordt gedaan op het herroepingrecht zal GlassBlunt.eu het eventueel al door de consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen terugbetalen.
7.    De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument dient na het inroepen van haar herroepingrecht het geleverde binnen veertien dagen retour te zenden aan GlassBlunt.eu. De kosten van retourzending komen in dat geval voor rekening van de consument.
8.    Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1.    Alle door GlassBlunt.eu geleverde zaken blijven eigendom van GlassBlunt.eu, tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens GlassBlunt.eu uit hoofde van enige met GlassBlunt.eu gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
2.    Een koper die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van GlassBlunt.eu mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de koper (mede) uit door GlassBlunt.eu geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de koper die zaak slechts voor GlassBlunt.eu en houdt de koper de nieuw gevormde zaak voor GlassBlunt.eu totdat de koper alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; GlassBlunt.eu heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
3.    Rechten worden in voorkomend geval aan de koper steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de koper de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
4.    GlassBlunt.eu kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen‐)resultaten van de dienstverlening van GlassBlunt.eu onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de koper alle aan GlassBlunt.eu verschuldigde bedragen betaald heeft.
5.
    Het is aan de koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van GlassBlunt.eu. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de koper GlassBlunt.eu hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
6.    De koper dient als een zorgvuldig schuldenaar om te gaan met alle zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud van GlassBlunt.eu vallen.

Artikel 9. Overmacht 
1.    Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft GlassBlunt.eu in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat GlassBlunt.eu gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2.    Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan GlassBlunt.eu kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen.

Artikel 10. Garantie
1.    Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
2.    Indien de geleverde zaken niet voldoen aan de door GlassBlunt.eu gestelde garanties en er geen sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de koper, zal GlassBlunt.eu de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, naar keuze van GlassBlunt.eu vervangen door nieuwe, gelijkwaardige producten of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de koper zich reeds nu de vervangen zaak aan GlassBlunt.eu te retourneren en de eigendom daarover aan GlassBlunt.eu over te dragen.
3.    De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van GlassBlunt.eu, de koper of derden wijzigingen aan de zaak hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
4.    De door GlassBlunt.eu verleende garantie(periode) op producten en elektrische apparaten is te allen tijde beperkt tot de door de fabrikant afgegeven garantie(periode) over het desbetreffende product c.q. elektrische apparaat.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1.    GlassBlunt.eu aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt/ontstaan door het gebruik van door GlassBlunt.eu verkochte producten, hetzij direct, hetzij indirect.
2.    Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen overeengekomen en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is GlassBlunt.eu in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade. 
3.    GlassBlunt.eu is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en GlassBlunt.eu, dan wel tussen GlassBlunt.eu en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en GlassBlunt.eu, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van GlassBlunt.eu.
4.    Door GlassBlunt.eu middels de GlassBlunt.eu verkochte producten zijn op geen enkele wijze geschikt voor het behandelen, genezen of voorkomen van enige ziekte of (lichamelijke/psychische) aandoening.
5.    De klant dient zich te onthouden van het (verdere) gebruik van middels de GlassBlunt.eu aangekochte producten:
a.    wanneer de klant lijdt aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, diabetes of enige andere lichamelijk aandoening;
b.    tijdens zwangerschap of borstvoeding;
c.    in combinatie met MAO-remmers of enig ander medicijn;
d.    in combinatie met autorijden of het gebruik/de besturing van (zware) machines;
e.    in het geval van nervositeit, slapeloosheid, verminderde honger, trillingen, hardkloppingen of andere lichamelijke of psychische klachten. De klant dient in voorkomende gevallen altijd onmiddellijk een arts te raadplegen.
Ingeval van twijfel over gebruik dient de klant alvorens tot gebruik over te gaan  een arts te raadplegen en diens adviezen op te volgen.
6.    Door het plaatsen van een bestelling bij de GlassBlunt.eu accepteert de klant alle verantwoordelijkheid betreffende de (il)legale status van de producten welke, binnen het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan de klant zullen worden toegestuurd.
7.    Alvorens de klant in de GlassBlunt.eu een bestelling plaatst waarbij de bestelde producten buiten Nederland dienen te worden afgeleverd, dient de klant zich op de hoogte te stellen van de wetten, importbepalingen en douanereglementen die in het land van aflevering op de te bestellen producten van kracht zijn. De klant verklaart dat de invoer en het bezit van de bestelde producten in het land van aflevering wettelijk is toegestaan.
8.    De klant accepteert de volledige aansprakelijkheid voor alle letsel, schade, strafmaatregelen, verlies van inkomen of bezittingen die ontstaat door aankoop, consumptie, gebruik en/of misbruik van een product via GlassBlunt.eu. De klant vrijwaart GlassBlunt.eu van alle aanspraken en schade ter zake.
9.    De informatie die door GlassBlunt.eu wordt verstrekt via haar website(s), de GlassBlunt.eu, links naar of van andere websites, of door werknemers van GlassBlunt.eu per telefoon, email of enige ander communicatiemiddel zijn strikt informatief. Deze informatie dient door de klant nimmer te worden beschouwd als een aanbeveling om tot bepaalde handelingen over te gaan. Het gebruik van door GlassBlunt.eu verstrekte informatie voor verboden handelingen komt geheel voor rekening en risico van de klant. De klant dient in acht te nemen dat de door GlassBlunt.eu verstrekte informatie mogelijk onnauwkeurig, onvolledig of niet (meer) actueel is.
10.    Via de GlassBlunt.eu aangekochte producten dienen door de klant buiten het bereik van kinderen (minderjarigen) te worden bewaard.

Artikel 12. Geschillenbeslechting
1.    Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info at glassblunt.eu. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
2.    Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
3.    Bovenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
4.    Geschillen tussen de consument en GlassBlunt.eu over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door dit bedrijf te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door het bedrijf worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.
5.    Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan het bedrijf heeft voorgelegd.
6.    Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan het bedrijf is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
7.    Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is GlassBlunt.eu aan deze keuze gebonden. Wanneer GlassBlunt.eu dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door het bedrijf schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt GlassBlunt.eu de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is GlassBlunt.eu gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
8.    De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze
1.    Op alle door GlassBlunt.eu gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
2.    Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd - die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van GlassBlunt.eu, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat GlassBlunt.eu met de koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.